۰۷ اسفند

جادوی واقعیت – آشنایی با واقعیت مجازی، افزوده و ترکیبی

واقعیت مجازی، افزوده و ترکیبی تکنولوژی هایی هستند که امروزه ذهن انسان هایی که از آنها استفاده میکنند را درگیر جادوی دنیای مجازی کرده است. تفاوت این تکنولوژی ها در نوع …